Nog dit najaar (2023) moeten de eerste nieuwe bomen gepland worden in de Lovenpolder. Het herplanten van ruim 5-hectare bos is onderdeel van de zogenoemde boscompensatie. In 2018 is op het Terneuzen Industriepark een oppervlakte van 4,5-hectare bomen gekapt vanwege de ontwikkeling van Ravago-activiteiten (ontvangst van plastic producten, logistieke center). En vanwege uitbreiding van het transformatorstation van Stedin is in 2022 0,8-hectare gekapt. De herplant vindt plaats op grond in bezit van Dow in de Lovenpolder en kan starten nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. In dit artikel nemen Bart Smet (Operations Leader Ravago) en Geerten van Dijk (Terneuzen Industriepark leader) ons mee in dit traject.

Herplanten 5-hectare bos
“Ga je bos of bomen kappen dan hebben we in Nederland met elkaar de afspraak om opnieuw te beplanten. Dit heet de herplantplicht. De nieuwe beplanting moet minimaal van dezelfde kwaliteit zijn als het groen dat is gekapt”, aldus Geerten. “En omdat er voor de ontwikkelingen van Ravago en Stedin op het Industriepark zo’n ruim 5-hectare gekapt is, wordt dit ook weer netjes teruggeplant in de Lovenpolder.”

Van kappen tot aanplanten
In de herplantplicht staat gemeld dat binnen een periode van 3 jaar de nieuwe bomen geplant moeten zijn. In goed overleg met het RUD Zeeland (Regionale Uitvoeringsdienst) is er uitstel verleend voor de herplant van Ravago, dit vanwege uiteenlopende redenen. Bart legt uit: “Bij dit soort trajecten wordt er rekening gehouden met verschillende factoren. Zo mag de locatie niet al aangeduid zijn als natuurlocatie en er mogen niet zomaar overal bomen geplant worden. Daarnaast moet herplant zoveel als mogelijk nabij het gekapte bos worden uitgevoerd. Uiteindelijk zijn er verschillende locaties bekeken zoals al bestaande bossen in de regio en is er overleg geweest met omwonenden en andere betrokkenen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de boscompensatie op eigen grond van Dow te realiseren.”

Een bos bij Lovenpolder 4
Waarom Lovenpolder 4 een goede locatie is? Dat legt Geerten ons uit. “De grond is in eigen bezit (van Dow) en het is vlakbij het eerder gekapte bos. Ook is er overleg geweest met omwonenden en andere betrokkenen. In de eerste fase wordt ruim 5-hectare beplant, met de mogelijkheid om in de toekomst nog uit te breiden voor eventuele andere natuurcompensatie trajecten (zoals mogelijke wetlands). In de tussentijd behoudt de grond de agrarische bestemming en wordt daarvoor ook gebruikt.

Overleg met omwonenden en dorpsraad Hoek
“De afgelopen periode hebben we de verschillende belanghebbenden betrokken in de planvorming”, vertellen Geerten en Bart. “Zo zijn we meerdere keren aangeschoven bij overleggen van de Stichting Dorpsbelangen Hoek (Dorpsraad Hoek) en hebben we een virtuele (vanwege COVID-periode) informatiesessie georganiseerd voor omwonenden om antwoorden te geven op hun vragen waarin ook het bos is besproken. Verder hebben we goed contact gehad met de lokale pluimveehouder om zijn belangen mee te nemen. Ook met de beheerder van de boerderij aan de Lovenpolder 4 (in eigendom van Dow) zijn goede afspraken gemaakt.”

Informatie-avond
In afstemming met de Dorpsraad Hoek is er op dinsdag 28 februari 2023 voor de lokaal betrokkenen een inloopbijeenkomst georganiseerd in het Dorpshuis in Hoek. Geïnteresseerden konden hun vragen stellen, het bestemmingsplan bekijken en er werden suggesties gedaan op de plannen die we de komende periode zullen evalueren. Zoals gebruikelijk bij dit soort trajecten zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd om tot dit ontwerpbestemmingsplan te komen.

Bomen, struiken, kruiden en gras
De bospercelen zullen bestaan uit bomen die passen in de zeekleipolder zoals Zwarte els, Veldesdoorn (Spaanse aak), Abeel, Zwarte en/of Ratelpopulier en Wilg. Verder bestaat de mantelzoom uit een kruidenzoom en een struiklaag. “Er wordt gekeken of we lokale inheemse bomen uit de regio kunnen planten of mogelijk lokale zaailingen gaan gebruiken”, aldus Bart.

Boswandeling?
“In eerste instantie zal het nieuwe bos niet openbaar toegankelijk zijn, dit omdat er op de omliggende grond nog ‘geboerd’ wordt”, legt Geerten uit. “Mogelijk dat we het bos op een later moment wel openstellen voor wandelaars en natuurliefhebbers. Tot die tijd kan je voor boswandeling in de omgeving prima terecht in bijvoorbeeld het Braakmanbos.”

De eerste boom
Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gepubliceerd. Wanneer de eerste spade de grond in gaat? “Zodra het plan is vastgesteld gaan we aan de slag met het bestellen van bomen. Ons streven is om nog dit najaar de eerste bomen te planten. Mogelijk is 15 november (lees nationale boomfeestdag) een mooie datum voor de start van de herplant van het nieuwe bos”, aldus Geerten en Bart.

Project status

Status

Voltooid

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.