Restwarmte, warmte die vrijkomt bij productieprocessen van industriële bedrijven, gebruiken om woningen milieuvriendelijk te verwarmen. In Hoek zijn al belangrijke stappen gezet om dat idee werkelijkheid te maken. Smart Delta Resources onderzoekt namens de aangesloten partners de vervolgstappen in de realisatie van een bredere uitrol van een restwarmtenet voor de gehele Kanaalzone.

De ambitie: een regionaal warmtenet
De afgelopen tijd is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de restwarmte van industriële bedrijven uit verschillende productieprocessen een nieuwe bestemming te geven. Het creëren van een robuust regionaal warmtenet is daarbij de ambitie. Samenwerking in de regio is essentieel voor de realisatie van een restwarmtenet in de Kanaalzone.

Vanwege het regionale aspect van dit overkoepelende project is Smart Delta Resources (SDR) aangesloten. SDR helpt de industrie met de uitwerking van verduurzamingsplannen met concrete, innovatieve programma’s. Op de website van Smart Delta Resources lees je alles over deze programma’s. Het Heat Delta programma maakt vraag en aanbod van industriële restwarmte inzichtelijk, door dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare projecten. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden om de restwarmte van de industrie te gebruiken voor de bebouwde omgeving en ook wordt de optie onderzocht om restwarmtekoppelingen aan te leggen tussen industriële bedrijven in de regio. Daarnaast zijn er ook op landelijk vlak allerlei ontwikkelingen rondom warmtenetten voor de bebouwde omgeving. De Wet Collectieve Warmte is daarin leidend, bepaalt de wettelijke kaders en is noodzakelijk voor investerende partijen om een investeringsbeslissing te kunnen nemen. Het is daarom belangrijk dat deze ontwikkelingen rondom warmtenetten direct goed meegenomen worden in de ontwikkeling van het regionale warmtenet.

Hoek als enthousiast voorbeeld voor de regio
De verschillende partijen, zoals industriële bedrijven, gemeente Terneuzen en inwoners, zijn positief over een restwarmtenet. In de realisatie daarvan is het belangrijk om nu een goed plan van aanpak te maken, zodat er een regionaal restwarmtenet komt voor de gehele Kanaalzone. In de brede uitrol daarvan ligt het voor de hand dat het dorp Hoek daar een voorname rol in speelt. In 2020 zijn in Hoek de eerste stappen gezet voor een restwarmtenet en begin 2022 heeft een enthousiaste groep inwoners de Vereniging RestwarmteNet Hoek opgericht. Vele huishoudens sloten zich bij deze vereniging aan en zij geven daarmee aan dat er veel animo voor dit project is. Het enthousiasme van de Vereniging RestwarmteNet Hoek en de inwoners van Hoek kan bedrijven en inwoners van de regio ook positief maken over een regionaal restwarmtenet. Er zijn bijvoorbeeld meerdere warmteleveranciers nodig om de gehele Kanaalzone te kunnen voorzien van restwarmte en ervoor te zorgen dat niemand in de kou komt te zitten.

Volgende stappen in de realisatie van een restwarmtenet
Vanuit Smart Delta Resources begeleidt een projectleider het proces en brengt in kaart hoe en hoeveel restwarmte naar woningen en bedrijven kan gaan, zodat het regionaal uitgerold kan worden. Er is een visie ontwikkeld voor een restwarmtenet in de Kanaalzone. Onder leiding van Smart Delta Resources wordt er nu gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst om de vervolgstappen op papier te zetten en daarmee de realisatie van een restwarmtenet in de Kanaalzone werkelijkheid te laten worden.

Project status

Status

Actief

Meer info

Evenementen

Bekijk alle evenementen waar Dow aanwezig is, of door Dow georganiseerd worden.